Asean Korea Centre
12/12/2018
AKC gồm Hàn Quốc và 10 nước thành viên ASEAN với mục tiêu thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch và về văn hoá
정확하고 최신의 지도 시스템을 통해 지역, 원자재 지역 및 산업단지에 대해 알아본다.